جشنواره تصویر سازی کتاب کودکان بولونیا 2020 به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد.

تیم اجرایی سایت

:::

"تیم اجرایی وب سایت مجله تصویر سازی ایلوس مگ"

 

سمانه صابری:صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سر دبیر

 

عباس ناصری : مشاور سر دبیر

 

مصطفی صابری: دبیر شبکه های اجتماعی و بخش انگلیسی

 

شهریار جلیلی راد: مدیر فنی و برنامه نویس